วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555


โรงเรียนบ้านโพนไผ่  ตั้งอยู่หมู่ที่  10  ตำบลวาริชภูมิ  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  47150  โทรศัพท์  042-165472    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสกลนคร  เขต  2  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  รวม  8  ห้องเรียน   มีเขตพื้นที่บริการ  2  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ที่  10  บ้านโพนไผ่  และหมู่ที่  18  บ้านตาดโพนไผ่